Ποιος θέλει να βάλει στοίχημα με τον προμηθευτή του;

August, 24, 2021


Ποιος θέλει να βάλει στοίχημα με τον προμηθευτή του;

Διευκρίνιση για την σύγκριση τιμολογίων με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός χρόνου:

Ορισμένοι Πάροχοι προσφέρουν τιμολόγια με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός χρόνου - συνήθως 2ετή. Ο αλγόριθμος του allazorevma.gr υπολογίζει την ωφέλεια των τιμολογίων αυτών με την υπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν λαμβάνει τα δώρα ή επιστροφές χρημάτων που αποδίδονται από τον Παροχο μετά τους 12 μήνες με σκοπό την ορθότερη σύγκριση τους με τα ετήσια συμβόλαια

Σε κάθε περίπτωση μια δέσμευση  24 μηνών του καταναλωτή αποτελεί "λεόντεια" συμφωνία υπέρ του Παρόχου - ο οποίος μπορεί να προβλέψει τις τιμές μετά από ένα χρόνο καλύτερα από τον καταναλωτή.

Προτείνουμε στους καταναλωτές να επιλέξουν αυτήν την περίοδο σταθερά τιμολόγια χωρίς ρήτρα οριακής τιμής με ελάχιστη παραμονή που να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες ώστε να διατηρήσουν ευελιξία στην περίπτωση που η εξέλιξη των τιμών μετά τους 12 μήνες είναι ευνοϊκή για αυτούς
 

allazorevma.gr