Οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν πίσω το ποσό της εγγύησης αλλάζοντας Πάροχο

Πριν προχωρήσουμε σε αλλαγή Παρόχου καλό είναι να ελέγξουμε την πολιτική του στο θέμα των εγγυήσεων. Ένας οικιακός καταναλωτής για παράδειγμα, θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια καθαρή εισροή της τάξεως των 70€ που θα του επιστραφεί από τον υφιστάμενο Πάροχο, μέσω μη καταβολής εγγύησης στο νέο Πάροχο αν αποδεχτεί την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Οι Πάροχοι προσφέρουν οικονομικές ελαφρύνσεις σχετικά με την εγγύηση κυρίως με βάση τον τρόπο πληρωμής αλλά και την καλή συναλλακτική συμπεριφορά του καταναλωτή. Παραδείγματα είναι η μηδενική εγγύηση στην περίπτωση πληρωμής με πάγια εντολή/πιστωτική κάρτα ή η μείωση ποσού εγγύησης/κατάργηση πάγιων ανταγωνιστικών χρεώσεων στους καλοπληρωτές.

Το ποσό της εγγύησης, σύμφωνα με τον Νόμο (Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας), δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο ποσό δύο διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης*5. Όταν η σύμβαση με τον συγκεκριμένο Πάροχο λήξει, η εγγύηση επιστρέφεται στον πελάτη, μέσω του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού στο οποίο τυχόν οφειλές συμψηφίζονται. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θεωρείται έξοδο  για τον καταναλωτή αφού επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης.

Συμπερασματικά, το allazorevma.gr προτείνει στους καταναλωτές να κοιτάξουν στο λογαριασμό του υφιστάμενου Παρόχου τους  το ποσό της εγγύησης που αναγράφεται. Μπορεί να ανακαλύψουν επαρκές κίνητρο για να αλλάξουν Πάροχο μόνο από την επιστροφή της εγγύησης από τον υφιστάμενο Πάροχο.

 

* Σημειώστε ότι στον Κώδικα Προμήθειας ορίζεται ότι ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει λογαριασμό το πολύ κάθε δύο μήνες. Επίσης, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το ποσό της εγγύησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν η εκτίμηση της κατανάλωσης είναι πολύ διαφορετική από την πραγματική ή εάν ο πελάτης καθυστερεί τις πληρωμές του. Στην περίπτωση μεταβολής της εγγύησης, η διαφορά θα χρεώνεται σε επόμενο λογαριασμό.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top