Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών προγραμμάτων από το allazorevma.gr

Τα τιμολόγια ρεύματος είναι πλέον χρωματιστά με κρατική απόφαση! Το allazorevma.gr αποφάσισε και να τα βαθμολογεί! Παρουσιάζει πλέον στα αποτελέσματα της σύγκρισης των τιμολογίων, εκτός από την χρηματική ωφέλεια και μια βαθμολόγηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. 

Η βαθμολογία έχει στόχο να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά του κάθε τιμολογίου που, αφενός δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν σε χρήμα, αφετέρου περιλαμβάνονται σε “μικρά γράμματα” των συμβάσεων στα οποία ο καταναλωτής δεν δίνει συνήθως σημασία. Για παράδειγμα:

  • Παίρνουν καλύτερο βαθμό τιμολόγια  που η τιμή δεν υπολογίζεται μετά από έκπτωση ή δώρα. Αν υπάρχει έκπτωση, “επιδοτούνται” βαθμολογικά τιμολόγια που την αποδίδουν γρηγορότερα
  • Αν υπάρχει έκπτωση, βαθμολογούνται υψηλότερα αυτά στα οποία αυτή ΔΕΝ δίνεται ως έκπτωση συνέπειας.
  • Τυχόν δεσμεύσεις και ποινές αποχώρησης χαμηλώνουν τη  βαθμολογία καθώς και υψηλές εγγυήσεις ή προκαταβολές.
  • Αντίθετα επιβραβεύονται τιμολόγια με μεγαλύτερη διάρκεια σταθερότητας της τιμής.
  • Τέλος, βαθμολογούνται υψηλότερα διευκολύνσεις σχετικά με την ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών, ποσοστό “πράσινης” ενέργειας κλπ.

Η βαρύτητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τιμολογίων στην συνολική βαθμολόγηση αποφασίστηκε από τους ειδικούς του allazorevma.gr με βάση την πολυετή εμπειρία τους. Στο μέλλον, αν οι χρήστες μας το απαιτήσουν, θα τους  δοθεί η δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τους συντελεστές βαρύτητας των χαρακτηριστικών. Θα είναι μια ακόμα πρωτοποριακή υπηρεσία από το allazorevma.gr, που υπηρετεί καινοτομώντας τους καταναλωτές ρεύματος από το 2015!

 
Μεθοδολογία αξιολόγησης :
 
Το allazorevma.gr παρουσιάζει και αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματος (εκτός τιμής) με βάση τον παρακάτω πίνακα
 
 
Παρατηρήσεις:
* Σε περίπτωση έκπτωσης συνέπειας που αποδίδεται στον επόμενο λογαριασμό εφόσον εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο τρέχων
** Δυνατότητα καταχώρησης μέτρησης ηλεκτρονικά στην σελίδα/εφαρμογή του Παρόχου
*** Έκδοση Εκκαθαριστικού λογαριασμού βάσει μέτρησης πελάτη
 
Το κάθε χαρακτηριστικό του προγράμματος βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει. Αθροίζοντας τις βαθμολογίες όλων των κατηγοριών (σταθμισμένες με συντελεστή βαρύτητας) προκύπτει η συνολική βαθμολογία του προγράμματος.
 
Παράδειγμα:
Scroll to Top