Πως γίνεται ο υπολογισμός

Η σύγκριση του allazorevma.gr  γίνεται με βάση τον μέσο όρο τιμών τριμήνου ώστε ο καταναλωτής να έχει  καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη των χρεώσεων του κάθε Παρόχου 
 
Ο αλγόριθμος του allazorevma.gr  εχει ενημερωθεί με τους νέους τιμοκαταλόγους στις 21/10
 

Η σύγκριση του allazorevma.gr έχει ανανεωθεί με τις νέες τιμές με βάση τον παρακάτω τύπο:

( Μέσος όρος Τιμών ενέργειας περιόδου  + Μέσος όρος παγίων χρεώσεων περιόδου )

Οι μέσοι αυτοί όροι χρησιμοποιούνται για την  ταξινόμηση των τιμολογίων. Οι τιμές κάθε μήνα παρουσιάζονται στην ανάλυση του τιμολογίου.

Η κρατική επιδότηση στην σύγκριση του allazorevma.gr υπολογίζεται  σύμφωνα με τον παρακατω τύπο:

( Μέσος όρος επιδοτήσεων περιόδου )

Η παραπάνω διαδικασία ενημέρωσης του αλγορίθμου του allazorevma.gr θα ακολουθείται σε όλη της διάρκεια της ισχύος του Νόμου 4951/22 (εκκινώντας από 1/8/22)

Κρατική επιδότηση 

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση.

Ετήσια χρέωση

Η ετήσια χρέωση είναι το ποσό που υπολογίζεται ότι θα πληρώσετε για τo Αέριο ή/και το Ρεύμα συνολικά για τους επόμενους 12 μήνες βάσει των στοιχείων που έχετε εισάγει (το ανταγωνιστικό μέρος).

Η ετήσια χρέωση υπολογίζεται με αναγωγή της κατανάλωσης που έχετε εισάγει σε ετήσια (περίοδος 360 ημερών). Παραδείγματος χάριν, εαν εισάγετε κατανάλωση 1.250Kwh για 120 ημέρες (4μηνο) τότε η ετήσια κατανάλωσή που θα χρησιμοποιηθεί για στους υπολογισμούς είναι 3.750Κwh ( 3 Χ 1.250Kwh)

Σημειώστε ότι η ετήσια χρέωση αναφέρεται μόνο στην ”Χρέωση Προμήθειας Ενέργειας ”, ήτοι στις ανταγωνιστικές χρεώσεις (χρέωση ενέργειας, πάγιο και τυχόν ρήτρες), ενώ περιλαμβάνει (για οικιακούς καταναλωτές) και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Οι επιπλέον χρεώσεις (Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ΕΡΤ, Δημοτικά τέλη κτλ) είναι κοινές για όλους τους Παρόχους και δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό

Για να δείτε σε ποιο σημείο του λογαριασμού σας φαίνεται η “Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος”, κοιτάξτε το αντίστοιχο υπόδειγμα για λογαριασμό ρεύματος και για λογαριασμό αερίου

Ετήσιο όφελος

Το ετήσιο όφελος του κάθε προγράμματος υπολογίζει το συνολικό όφελος που θα έχετε τους επόμενους 12 μήνες εάν αλλάξετε σε αυτό.

Το ετήσιο όφελος για κάθε πρόγραμμα προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της ετήσιας χρέωσης του προγράμματος που έχετε τώρα (τρέχον πρόγραμμα) και της ετήσιας χρέωσης για κάθε πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην σύγκριση του αλγορίθμου.
(Συνεπώς: Ετήσιο όφελος προγράμματος Χ = Ετήσια χρέωση τρέχοντος προγράμματος – Ετήσια χρέωση προγράμματος Χ)

Οι υπολογισμοί μας είναι βασισμένοι στους ισχύοντες δημόσια διαθέσιμους τιμοκαταλόγους των παρόχων ηλεκτρισμού και αερίου και στα στοιχεία κατανάλωσης που έχετε εισάγει στο allazorevma.gr. Εάν τα στοιχεία κατανάλωσης ή τα τιμολόγια των παρόχων αλλάξουν στο μέλλον, τότε η χρέωση και το όφελος θα είναι διαφορετικά. Προτείνουμε να πειραματιστείτε με το allazorevma.gr εισάγοντας εναλλακτικά σενάρια κατανάλωσης αν προβλέπετε ότι θα μεταβληθούν σημαντικά στο μέλλον.

 
 

Εκπτώσεις – Δώρα

Το allazorevma.gr συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό του εκπτώσεις και δώρα με σκοπό οι υπολογισμοί μας να αντικατοπτρίζουν με καλύτερη ακρίβεια το όφελός σας από την αλλαγή προγράμματος ρεύματος ή αερίου.

Οι εκπτώσεις συνέπειας (εκπτώσεις λόγω έγκαιρης πληρωμής λογαριασμού ) υπολογίζονται στα αποτελέσματα. Αναφέρεται με ευκρίνεια ποια προγράμματα έχουν έκπτωση συνέπειας καθώς και το ποσοστό αυτής (Ο αλγόριθμος υποθέτει ότι θα είστε καλοπληρωτής!).

Το όφελος από δωροεπιταγές υπολογίζεται στα αποτελέσματα εφόσον η Δωροεπιταγή αφορά προϊόν ευρείας χρήσης κατά την κρίση του allazorevma.gr (π.χ. Δωροεπιταγές για super market συνυπολογίζονται).

Επίσης το τυχόν εφάπαξ όφελος επιστροφής χρημάτων ως δώρο για την αλλαγή παρόχου είτε από το allazorevma.gr είτε από τον Πάροχο, υπολογίζεται στα αποτελέσματα και δηλώνεται με ευκρίνεια στην περιγραφή του προγράμματος/τιμολογίου.

Προσοχή! Επιστροφές χρημάτων, Εκπτώσεις, Δωροεπιταγές ή ποινές πρόωρης αποχώρησης που προσφέρονται ή επιβάλονται από τους Παρόχους μετά τους 12 μήνες δεν υπολογίζονται στα αποτελέσματα. Ο αλγόριθμος περιορίζει την σύγκριση στους 12 μήνες της τυπικής σύμβασης προμήθειας, υποθέτοντας ότι ο καταναλωτής δεν αποχωρεί απο την σύμβαση πριν τους 12 μήνες.

Xρέωση Ρητρών Αναπροσαρμογής

Εκτός από την χρέωση ενέργειας και την χρέωση παγίου ορισμένα προγράμματα περιέχουν πίστωση  ρήτρας “οριακής τιμής”. Ο υπολογισμός του allazorevma.gr  βασίζεται σε εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών ενέργειας (π.χ. στοιχεία προθεσμιακών αγορών).

Ο αλγόριθμος παρουσιάζει τα αποτελέσματα με την έκπτωση των ρητρών στην βασική (default) επιλογή. Αν το επιλέξετε στην εισαγωγή στοιχείων ο υπολογισμός αγνοεί τις ρήτρες

Εγγύηση

Η εγγύηση δεν υπολογίζεται ως κόστος ή όφελος στα αποτελέσματα αφου επιστρέφεται στον τερματισμό της σύμβασης.

 
Μεταβλητές τιμές προγραμμάτων αερίου
 
Τα συγκρινόμενα προγράμματα αερίου αφορούν  καταναλωτές με αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου (με δικό τους ατομικό μετρητή αερίου).
 
Περιλαμβάνονται προγράμματα αερίου με σταθερή τιμή άλλα και με μεταβλητή, στα οποία οι χρεώσεις ενέργειας είναι κυμαινόμενες και βασίζονται στο προθεσμιακό προϊόν του TTF*.
 
 
Εκτιμώμενη Χρέωση ενέργειας μετά την κρατική επιδότηση για προγράμματα αερίου με κυμαινόμενη τιμή 
 
Λόγω της υψηλής μεταβλητότητας της αγοράς και του γεγονότος ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου για οικιακούς πελάτες αφορά κυρίως την θέρμανση, για τον υπολογισμό της ετήσιας δαπάνης χρησιμοποιείται η μέση τιμή του δείκτη προθεσμιακών τιμών του ΤΤF για τους τον Χειμώνα του 2023 (ανανεούμενη κάθε μήνα). Η τιμή αυτή βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.theice.com/
 
Τέλος στους υπολογισμούς περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για την κρατική επιδότηση με βάση τις πιο πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις
 
Τιμή προθεσμιακού προϊόντος TTF – χειμώνας 2023 – 68€/Mwh
Πρόβλεψη κρατικής επιδότησης – 0€/Mwh
* TTF: Είναι ο μέσος όρος των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος TTF (Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) της Gasunie Transport Services B.V. στην Ολλανδία, για κάθε Μήνα, όταν αυτός ο Μήνας εμπορεύεται στο TTF σαν επόμενος Μήνας (“Front Month”). Ο μέσος όρος των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος TTF δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (m-1) από τον κάθε Μήνα, στην μηνιαία έκθεση του ICIS “European Spot Gas Markets” στη στήλη “Heren Monthly Indices for TTF front month”.

Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.                    ( www.rae.gr )

Scroll to Top