To allazorevma.gr για τα τιμολόγια: Διαφάνεια, Καινοτομία, Ανταγωνισμός

(Το παρακάτω κείμενο είναι η συνεισφορά του allazorevma.gr στην Διαβούλευση της ΡΑΕ της 12/6/2023 σχετικά με την μετάβαση από τα τιμολόγια της κρίσης στην κανονικότητα)

Κυρίες, Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε παρακάτω τις προτάσεις μας στα πλαίσια της διαβούλευσης της 12/6/23 σχετικά με την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Μικρούς Πελάτες και συγκεκριμένα την μετάβαση από τις μεθόδους τιμολόγησης που επιβλήθηκαν στην περίοδο της κρίσης σε αυτές της κανονικότητας.

Στις προτάσεις μας γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία  ανάμεσα στην δυνατότητα των Προμηθευτών να διαφοροποιηθούν και την ανάγκη των καταναλωτών να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τις προσφορές/προτάσεις τους. Κρίνουμε ότι ορισμένα από τα μέτρα που καθιερώθηκαν κατά την διάρκεια της κρίσης είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Τόσο η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής όσο και η πρωτόλεια προσπάθεια εισαγωγής σταθερών τιμολογίων (έστω και για ένα μήνα) γιατί τα σταθερά τιμολόγια θα (πρέπει να) αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς στο μέλλον.

Με την ευκαιρία της παρούσας διαβούλευσης, πέραν των προτάσεων μας για το πλαίσιο τιμολόγησης, περιλάβαμε (επαναλαμβάνοντάς την για πολλοστή φορά) και πρόταση για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά του ρεύματος. Που έχει σημαντικά προβλήματα για δυο λόγους: Την υπέρμετρη συγκέντρωση στην αγορά και το ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς του δεσπόζοντα Παρόχου:

 

 • Υπάρχει προφανής (ex ante) δυσλειτουργία  σε μια αγορά με συγκέντρωση που ισοδυναμεί με 2,2 παίκτες (HH Index 4,613) πράγμα που ενέχει κίνδυνο στραγγαλισμού του περιθωρίου των ανταγωνιστών ή εναλλακτικά καθιστά πιθανές πρακτικές σύμπραξης.
 • Ο δεσπόζων Πάροχος (η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού γνωστή ως ΔΕΗ) ελέγχεται από το κράτος με συμμέτοχους ιδιώτες επενδυτές. Η ύπαρξη μεγαλομετόχων στην ΚΕΗ με προφανή αντιτιθέμενα συμφέροντα δημιουργεί αναταράξεις στην αγορά μέσω της αλλοπρόσαλλης τιμολογιακής πολιτικής της. Οι ανταγωνιστές της δεν είναι σε θέση να προβλέψουν ποια συμφέροντα υπερισχύουν κάθε φορά και προσπαθούν να αμυνθούν. Με αποτέλεσμα την εκτεταμένη χρήση πρακτικών παραπλάνησης και δημιουργίας σύγχυσης στους καταναλωτές που είναι κατά την εκτίμησή μας η σημαντικότερη αιτία για την στασιμότητα της αγοράς.
Η άποψή μας συνεπώς είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην αγορά ρεύματος χωρίς να επιλυθεί το πρόβλημα της ισχύος του κρατικής ιδιοκτησίας Δεσπόζοντα Παρόχου θα είναι ατελής.

 

Οι προτάσεις μας, παρουσιασμένες με συνοπτικό τρόπο, ακολουθούν σε εξής Μέρη: A. Μέθοδοι Τιμολόγησης Β: Ενίσχυση Ανταγωνισμού και Γ: Συγκεκριμένα σημεία συμφωνίας ή διαφωνίας μας μας με τις προτάσεις της ΡΑΑΕΥ

Α  Μέθοδοι Τιμολόγησης

Δύο (μόνο) είδη τιμολογίων: σταθερά και μεταβλητά*
Μεταβλητά
Τα μεταβλητά τιμολόγια όπως προτείνονται θα διευκολύνουν την μετάβαση στην κανονικότητα δεδομένου ότι προβλέπονται ήδη με την μορφή αυτή (ή παρόμοια) στις συμβάσεις των περισσότερων Παρόχων. Βασική μέριμνα η κατάργηση των μεθόδων υπολογισμού ρητρών (διαφορετικά όρια ζωνών χρέωσης, χρήση διαφορετικών δεικτών και συντελεστών) που προκάλεσαν στο παρελθόν μεγάλη ζημία στην αξιοπιστία τη αγοράς.
 • Τιμολόγηση με βάση κόστος χονδρικής συν περιθώριο
 • Δυνατότητα ο Πάροχος να δηλώνει ποσοστό απορρόφησης κόστους χονδρικής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών (Υποκαθιστά τους συντελεστές α,β και τα διαφορετικά όρια τα οποία καταργούνται).
  • Ανατιμολόγηση ιστορικά κάθε μήνα (κόστος χονδρικής ίδιο για όλους επιβεβαιωμένο από ΡΑΑΕΥ με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ – καταργούνται τα άνω και κάτω  όρια τιμών για υπολογισμό ρήτρας).
 • Ανακοίνωση μεταβλητών τιμολογίων εντός 5 ημερών από τέλος μήνα
 • Χωρίς ποινή αποχώρησης (ή δώρα παραμονής)
 • Διάρκεια ένα έτος (Η διάρκεια αφορά κυρίως την υποχρέωση του Παρόχου να ειδοποιήσει τον πελάτη του για το πέρας της σύμβασης)
Σταθερά
Με τα προτεινόμενα σταθερά τιμολόγια επιδιώκεται η αξιοποίηση των σταθερών τιμολογίων “ενός μηνός” που χρησιμοποιήθηκαν στην κρίση επεκτεινόμενα σε 6μηνη τουλάχιστον διάρκεια. Ενισχύονται με ποινές αποχώρησης / δώρα παραμονής ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά για τους Παρόχους. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να είναι τα βασικά τιμολόγια της αγοράς.
 • Ελάχιστο διάστημα σταθερής τιμής : 6 μήνες (κατ’ επιλογή του Παρόχου μέχρι και 12)
 • Διάρκεια ένα έτος (Η διάρκεια αφορά κυρίως την υποχρέωση του Παρόχου να ειδοποιήσει τον πελάτη του για το πέρας της σύμβασης)
  • Ποινή αποχώρησης / δώρα παραμονής (κλιμακωτά ανάλογα με διάρκεια σταθερότητας) – ακόμα και σε περίπτωση επιλογής άλλου τιμολογίου του ιδίου Παρόχου.
 • Ανακοίνωση με κυλιόμενο τρόπο σταθερών τιμών επόμενου εξαμήνου κάθε μήνα.

Αν χρειαστεί επιδότηση προτείνεται να είναι εφάπαξ ισόποση (ανεξάρτητη από την κατανάλωση) ανά οικογένεια / μετρητή. Ισόποση επιδότηση δίνεται τόσο σε μεταβλητά όσο και σε σταθερά τιμολόγια.

Β. Ενίσχυση Ανταγωνισμού

Τοποθέτηση κατώτατου ορίου τιμολόγησης για τον Δεσπόζοντα Πάροχο (με βάση κοστολογικό έλεγχο από την ΡΑΑΕΥ)
 • Περιθώριο για τα μεταβλητά τιμολόγια (περιλαμβανομένου ποσοστού απορρόφησης χονδρικής)
 • Τιμή για τα σταθερά (περιλαμβανομένων τυχόν ποινών /δώρων)
Μέχρι να μειωθεί το μερίδιο αγοράς του σε μετρητές κάτω από το 35% (2.700.000 μετρητές) στην αγορά των οικιακών και μικρών επαγγελματικών καταναλωτών.
Αν και η ΡΑΑΕΥ διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα κοστολογικού ελέγχου, επισημαίνουμε για λόγους πληρότητας ότι ο στόχος είναι ο δεσπόζων Πάροχος να έχει οικονομικά (σε αντίθεση με λογιστικά) κέρδη στην λειτουργία της Προμήθειας. Που θα προκύπτουν αφού έχουν κοστολογηθεί, για παράδειγμα το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου, η παροχή ενδοεταιρικών υπηρεσιών και οι προβλέψεις για ζημίες από ανείσπρακτους λογαριασμούς, σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται (Εμπορικοί, Βιομηχανικοί, Οικιακοί πελάτες). Ο ορισμός των αγορών είναι σημαντικός ώστε να αποφευχθεί τυχόν σταυροειδής επιδότηση στην οποία η ΚΕΗ έχει μακρά παράδοση και εμπειρία.
Γ. Σημεία συμφωνίας / διαφωνίας
Άρθρο 3Λογαριασμός Κατανάλωσης και Όροι Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συμφωνούμε με το άρθρο 3 στην πληρότητά του.
Άρθρο 5 Παράγραφος Α. Τα κυμαινόμενα τιμολόγια όπου η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται ευθέως βάσει μεγέθους της Αγοράς (INDEXED Price Contracts) δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν κανέναν επιπρόσθετο μηχανισμό αναπροσαρμογής. Συμφωνούμε – έχει παρατηρηθεί το πρόβλημα και στην τιμολόγηση φυσικού αερίου.
Άρθρο 6. Συναίνεση Καταναλωτών για την ένταξή τους σε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συμφωνούμε  με το Άρθρο 6 στην πληρότητά του.
Άρθρο 5 Παράγραφοι Β και Γ Περί συντελεστών και παραμέτρων ρητρών αναπροσαρμογής. Διαφωνούμε και προτείνουμε εναλλακτική λύση.
Είμαστε στη  διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αν χρειαστεί.
Με εκτίμηση
Για την Clarus ESCo και το allazorevma.gr
Αθανάσιος Γκίκας
Ιδρυτής
* Τα δυναμικά τιμολόγια προς το παρόν έχουν μόνο θεωρητική αξία για τους μικρούς καταναλωτές και συνεπώς αμελούνται στο παρόν
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top