Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς -ΤΕΑ (πρώην Οριακή Τιμή Συστήματος- ΟΤΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τον Παρόχων ηλεκτρικού ρευματος  με το άρθρο 138 «Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης», του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/4-7-2022), ΔΕΝ θα εφαρμόζεται η χρέωση Αναπροσαρμογής Εκκαθάρισης Αγοράς, για την κατανάλωσή σας από την 1-8-2022 έως την 1-7-2023 σε όλα τα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ ( Διαβάστε περισσότερα εδώ )

Είναι η τιμή χονδρικής με την οποία αγοράζουν το ρεύμα οι Πάροχοι. Η τιμή αυτή παρουσιάζει διακυμάνσεις με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα μη προβλέψιμο κόστος για τους παρόχους. Μετακυλίουν συνεπώς όλο ή μέρος του κινδύνου αυτού στους καταναλωτές. Η χρέωση (ή πίστωση) αυτή προβλέπεται στις συμβάσεις που υπογράφουν οι πελάτες, αλλά δεν αναφέρεται πάντα στους δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους των Παρόχων. Συνεπώς, είναι καλό να γνωρίζουμε, ότι πέραν των ανταγωνιστικών χρεώσεων, είναι πιθανόν να εμφανισθεί στους λογαριασμούς μας και μια “ρήτρα προσαρμογής”, που είναι μια επιπλέον χρέωση (ή πίστωση) που πρέπει να συνυπολογίσουμε πριν αλλάξουμε Πάροχο.

Σημείωση: Προς το παρόν ο κάθε πάροχος δίνει διαφορετικό όνομα στην χρέωση αυτή και την τοποθετεί σε διαφορετικό σημείο στον λογαριασμό του. Στην παράγραφο  Πως εμφανίζεται η ρήτρα στον λογαριασμό μου  υπάρχει σχετικός οδηγός)

Αν η χονδρική τιμή (ΤΕΑ / ΟΤΣ) ξεπεράσει το άνω όριο μιας ουδέτερης ζώνης τιμών που καθορίζεται στην σύμβαση, ο Πάροχος επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ αν είναι μικρότερη από το κάτω όριο ο Πάροχος πιστώνει τον καταναλωτή.

Στον παρακάτω Πίνακα καταγράφονται τόσο ο τίτλος της επικεφαλίδας όσο και η ονομασία της ρήτρας στους λογαριασμούς κάθε παρόχου. Επίσης καταγράφεται κατά πόσο ο πάροχος αναφέρει και τον υπολογισμό έστω και στην τελική του μορφή (κόστος μονάδας επί ποσότητα).

Ο αλγόριθμος παρουσιάζει τα αποτελέσματα με την επιβάρυνση των ρητρών στην βασική (default) επιλογή. Αν το επιλέξετε στην εισαγωγή στοιχείων ο υπολογισμός αγνοεί τις ρήτρες αναπροσαρμογής.Ο υπολογισμός του allazorevma.gr βασίζεται σε εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών ενέργειας στους επόμενους 12 μήνες (π.χ. στοιχεία προθεσμιακών αγορών).

Στην περίπτωση που ο Πάροχος δέν χρεώνει ρήτρα ΟΤΣ το πρώτο εξάμηνο της σύμβασης προμήθειας, στα προγράμματα του Παρόχου στον αλγόριθμο σύγκρισης του allazorevma.gr, υπολογίζεται η μισή ετήσια επιβάρυνση της

Συγκρίνοντας  με το allazorevma.gr μπορειτε να δείτε τα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν με πολύ καλή εκτίμηση για την χρέωση ρήτρας για τους επόμενους 12 μήνες

Ακόμη ένας καλός τρόπος να προστατευθεί ο καταναλωτής  από εκπλήξεις είναι να επιλέξει ένα σταθερό τιμολόγιο.

Υπενθυμίζουμε ότι επιλέγοντας στην σύγκριση το φίλτρο ” ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΡΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ” μπορείτε να δείτε στα αποτελέσματα μόνο τα προγράμματα με σταθερή τιμή -χωρίς ρήτρες.

   ↓   Ρήτρα οριακής τιμής ανα Πάροχο, Ενδεικτικός Υπολογιστής Χρέωσης Ρήτρας Οριακής τιμής

Mε τον υπολογιστή Χρέωσης Ρήτρας Οριακής τιμής και κρατικής επιδότησης μπορείτε:

1 – Να ελέγξετε την χρέωση της Ρήτρας στον εκκαθαριστικό λογαριασμό σας καταχωρώντας την κατανάλωση και την περίοδο ( όπως αναφέρονται στον λογαριασμό σας )

2 – Να συγκρίνετε την χρέωση της ρήτρας μεταξύ των Παρόχων

3 – Να υπολογίζετε την ύψος της κρατικής επιδότησης

Η χρέωση της ρήτρας στον λογαριασμό σας μπορεί να μην είναι ακριβώς ίση με την δική μας εκτίμηση. Αν υπάρχει σημαντική διαφορά προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο app@allazorevma.gr

ΜΔ = Μη διαθέσιμο
X = η τιμή που έλαβε η Αγορά Επόμενης Ημέρας (€/MWh) κατά το/τους μήνα/μήνες που αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης
*Το εύρος ορίων οριακής τιμής για τα προγράμματα της ΕΛΙΝ on 24/7 και Smart Home είναι 42-52 σύμφωνα με του αντίστοιχους ειδικούς όρους
**Το εύρος ορίων οριακής τιμής για τα προγράμματα της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ε.Ε.Ε.*** MAXI είναι 30-40 σύμφωνα με του αντίστοιχους ειδικούς όρους
*** Υπάρχουν ξεχωριστoί γενικοί όροι για τα προγράμματα HOME 1 και HOME 1N όπου ο συντελεστής Β ορίζεται τιμή ίση με 5,6

Γενική Παρατήρηση: Οι υπολογισμοί που παρουσιάζονται στον Πίνακα είναι εκτίμηση των χρεώσεων που βασίζεται στην ερμηνεία των συμβάσεων των Παρόχων. Στην πράξη οι Πάροχοι δεν εφαρμόζουν πάντα με ακρίβεια τις συμβάσεις, χρεώνοντας μικρότερα (ή και μεγαλύτερα) ποσά με βάση την τρέχουσα εμπορική τους πολιτική.

Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται η χρέωση Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος (σε ευρώ ) με βάση τους σχετικούς όρους των συμβάσεων των παρόχων για την ορισμένη περίοδο κατανάλωσης

Στην δεύτερη στήλη εμφανίζεται η χρέωση Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος (σε ευρώ ανά κιλοβατώρα) με βάση τους σχετικούς όρους των συμβάσεων των παρόχων για την ορισμένη περίοδο κατανάλωσης

Στην τρίτη στήλη δίνεται η πληροφορία για την θέση στον λογαριασμό του παρόχου στην οποία εμφανίζεται η χρέωση της ρήτρας ΟΤΣ (ανταγωνιστικές χρεώσεις ή άλλη θέση)

Στην τέταρτη στήλη αναγράφεται το ανώτατο όριο πάνω από το οποίο χρεώνουν Ρήτρα ΟΤΣ οι Πάροχοι όπως αυτό υπάρχει στις συμβάσεις τους προμήθειας

Στην τρίτη στήλη δίνεται ο συντελεστής προσαύξησης Α όπως ορίζεται στην σύμβαση του Παρόχου. Στην περίπτωση που ο συντελεστής ορίζεται ίσος με τις απώλειες δικτύου αυτός ορίζεται σύμφωνα με την τρέχουσα απόφαση της ΡΑΕ (Αριθμ. απόφ. 778/2020 Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου ΦΕΚΤεύχος B’ 1993/24.05.2020)

Στην τέταρτη στήλη δίνεται ο συντελεστής προσαύξησης Β όπως ορίζεται στην σύμβαση του Παρόχου. Στην περίπτωση που ο συντελεστής ορίζεται ίσος με τις προσαυξήσεις συστήματος ΛΠ, ΜΜΚΘΣΣ, ΕΛΑΠΕ, αυτός ορίζεται σύμφωνα με το άθροισμα των άνω τιμών όπως ανακοινώνονται στον παρακάτω σύνδεσμο του ΑΔΜΗΕ. https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras

Η οριακή τιμή (SMP)  ισούται με τον μέσο όρο της Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος του κάθε μήνα για την περίοδο αναφοράς. Η μέση μηνιαία οριακή τιμή δημοσιεύεται στον παρακάτω σύνδεσμο. https://www.enexgroup.gr/el/markets-report

Για να διαμορφώσει ο καταναλωτής καλύτερη άποψη για το θέμα παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές ΤΕΑ (ΟΤΣ)

Οι αυξήσεις στο χονδρεμπορικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με πέρσι, είναι αποτέλεσμα της εκτίναξης των τιμών φυσικού αερίου και της τιμής των  δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα για τις αυξήσεις στην ενέργεια στην σχετική συνέντευξη του κ. Αθανάσιου Γκίκα ιδρυτή του allazorevma.gr  εδώ

Scroll to Top