Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς -ΤΕΑ (πρώην Οριακή Τιμή Συστήματος- ΟΤΣ)

Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς -ΤΕΑ (πρώην Οριακή Τιμή Συστήματος- ΟΤΣ) είναι η τιμή χονδρικής με την οποία αγοράζουν το ρεύμα οι Πάροχοι. Η τιμή αυτή παρουσιάζει διακυμάνσεις με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα μη προβλέψιμο κόστος για τους παρόχους. Μετακυλίουν συνεπώς όλο ή μέρος του κινδύνου αυτού στους καταναλωτές. Η χρέωση (ή πίστωση) αυτή προβλέπεται στις συμβάσεις που υπογράφουν οι πελάτες, αλλά δεν αναφέρεται πάντα στους δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους των Παρόχων. Συνεπώς, είναι καλό να γνωρίζουμε, ότι πέραν των ανταγωνιστικών χρεώσεων, είναι πιθανόν να εμφανισθεί στους λογαριασμούς μας και μια «ρήτρα προσαρμογής”, που είναι μια επιπλέον χρέωση (ή πίστωση) που πρέπει να συνυπολογίσουμε πριν αλλάξουμε Πάροχο.

Σημείωση: Προς το παρόν ο κάθε πάροχος δίνει διαφορετικό όνομα στην χρέωση αυτή και την τοποθετεί σε διαφορετικό σημείο στον λογαριασμό του. Στον Πίνακα 3 παρακάτω υπάρχει σχετικός οδηγός)

Πόσο επηρεάζει αυτή η “Ρήτρα” τον καταναλωτή;

Αν η χονδρική τιμή (ΤΑΕ – ΟΤΣ) ξεπεράσει το άνω όριο μιας ουδέτερης ζώνης τιμών που καθορίζεται στην σύμβαση, ο Πάροχος επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ αν είναι μικρότερη από το κάτω όριο ο Πάροχος πιστώνει τον καταναλωτή. Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Παράδειγμα

Υποθέτουμε ότι o Πάροχος έχει ορίσει την ζώνη στην οποία δεν χρεώνει Ρήτρα να είναι μεταξύ 45 €/MWh και 55 €/MWh. Υποθέτουμε επίσης ότι ο καταναλωτής έχει κατανάλωση 1.500 kWh/τετράμηνο. Αν η μέση προσαυξημένη ΤΕΑ (ΟΤΣ) του τελευταίου τετραμήνου έχει ανέβει στα 62€/MWh, η επιπλέον χρέωση στο λογαριασμό θα είναι:

(62-55)=7 €/MWh Χ 1,5 MWh/τετράμηνο= 10,50 €/τετράμηνο

Η ετήσια επιβάρυνση λόγω Ρήτρας είναι συνεπώς 10,50 Χ 3=31,50 €/έτος, ποσό σημαντικό σε σχέση με το ετήσιο όφελος από την αλλαγή Παρόχου. Βεβαίως μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Η οριακή τιμή να πέσει κάτω από τα 45 ευρώ με συνέπεια ο καταναλωτής να απολαύσει μείωση στον λογαριασμό του. Τέλος, αν η χονδρική τιμή ήταν μέσα στα όρια της ζώνης 45-55 €/MWh, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στον λογαριασμό.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω υπολογισμός είναι απλοποιητικός και ενδεικτικός και διαφέρει μεταξύ των παρόχων. Για να υπολογισθεί με ακρίβεια η χρέωση ρήτρας πρέπει να γίνει εφαρμογή των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας που διαφέρει όχι μόνο μεταξύ παρόχων αλλά και μεταξύ συμβάσεων του ίδιου παρόχου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι πάροχοι δεν αφαιρούν την ΤΕΑ απο το πάνω όριο αλλά ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό που αντιστοιχεί στο μεσοσταθμικό κόστος της χονδεμπορικής αγοράς. Αυτό μπορεί να αυξήσει κατά πολύ την χρέωση ρήτρας.

Το allazorevma.gr υπολογίζει τις χρεώσεις ρήτρας με βάση τις ισχύουσες συμβάσεις των Παρόχων και τις ενημερώνει με τα στοιχεία της αγοράς κάθε μήνα. Ο υπολογισμός αυτός φαίνεται στον Πίνακα 2.

Για να διαμορφώσει ο καταναλωτής καλύτερη άποψη για το θέμα παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές ΤΕΑ (ΟΤΣ) και οι «ουδέτερες» ζώνες ανά Πάροχο στους παρακάτω πίνακες.

Πίνακας 1.Μέση Μηνιαία ΟΤΣ 

Πίνακας 2. Πίνακας υπολογισμού ρήτρας οριακής τιμής συστήματος από τους Παρόχους

Γενική Παρατήρηση: Οι υπολογισμοί που παρουσιάζονται στον Πίνακα είναι εκτίμηση των χρεώσεων που βασίζεται στην ερμηνεία των συμβάσεων των Παρόχων. Στην πράξη οι Πάροχοι δεν εφαρμόζουν πάντα με ακρίβεια τις συμβάσεις, χρεώνοντας μικρότερα (ή και μεγαλύτερα) ποσά με βάση την τρέχουσα εμπορική τους πολιτική.

Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται η Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος (σε ευρώ ανά μεγαβατώρα) όπως υπολογίζεται από το allazorevma.gr με βάση τους σχετικούς όρους των συμβάσεων των παρόχων για την πιο πρόσφατη τετραμηνιαία περίοδο κατανάλωσης (εκκαθαριστικού λογαριασμού – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση).

Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται η Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος (σε ευρώ ανά μεγαβατώρα) όπως υπολογίζεται από το allazorevma.gr με βάση τους σχετικούς όρους των συμβάσεων των παρόχων για την πιο πρόσφατη τετραμηνιαία περίοδο κατανάλωσης (εκκαθαριστικού λογαριασμού – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση).

Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζεται ο συντελεστής SMP που ισούται με τον μέσο όρο της Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος του τελευταίου τετράμηνου ( Συνήθη περίοδος κατανάλωσης εκκαθαριστικού λογαριασμού) εκτός των περιπτώσεων όπου ο συντελεστής ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση του Παρόχου. Η μέση μηνιαία οριακή τιμή δημοσιεύεται στον παρακάτω σύνδεσμο. https://www.enexgroup.gr/el/markets-reports

Στην τρίτη στήλη δίνεται ο συντελεστής προσαύξησης Α όπως ορίζεται στην σύμβαση του Παρόχου. Στην περίπτωση που ο συντελεστής ορίζεται ίσος με τις απώλειες δικτύου αυτός ορίζεται σύμφωνα με την τρέχουσα απόφαση της ΡΑΕ (Αριθμ. απόφ. 778/2020 Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου ΦΕΚΤεύχος B’ 1993/24.05.2020)

Στην τέταρτη στήλη δίνεται ο συντελεστής προσαύξησης Β όπως ορίζεται στην σύμβαση του Παρόχου. Στην περίπτωση που ο συντελεστής ορίζεται ίσος με τις προσαυξήσεις συστήματος ΛΠ, ΜΜΚΘΣΣ, ΕΛΑΠΕ, αυτός ορίζεται σύμφωνα με το άθροισμα των άνω τιμών όπως ανακοινώνονται στον παρακάτω σύνδεσμο του ΑΔΜΗΕ. https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras

Στην πέμπτη στήλη παρουσιάζεται ο υπολογισμός του ποσού που συγκρίνεται με τα όρια σύμφωνα με τις συμβάσεις των παρόχων. Η διαφορά είναι η ρήτρα που πιστώνεταια /χρεώνεται

Στην έκτη στήλη δίνεται η πληροφορία για την θέση στον λογαριασμό του παρόχου στην οποία εμφανίζεται η χρέωση της ρήτρας ΟΤΣ (ανταγωνιστικές χρεώσεις ή άλλη θέση)

Στην έβδομη στήλη παρουσιάζεται η πληροφορία για το ποιοι πάροχοι προσφέρουν στους υποψήφιους πελάτες τους εναλλακτικά τιμολόγια με σταθερή τιμή χωρίς ρήτρα οριακής τιμής.

Στην όγδοη στήλη αναγράφεται το κατώτατο όριο κάτω από το οποίο πιστώνουν Ρήτρα ΟΤΣ οι Πάροχοι όπως αυτό υπάρχει στις συμβάσεις τους προμήθειας.

Στην ένατη στήλη αναγράφεται το ανώτατο όριο πάνω από το οποίο χρεώνουν Ρήτρα ΟΤΣ οι Πάροχοι όπως αυτό υπάρχει στις συμβάσεις τους προμήθειας

Tέλος στην δέκατη στήλη παρουσιάζεται η πληροφορία για τους παρόχους που δεσμεύονται ότι ΔΕΝ θα χρεώσουν τον καταναλωτή ρήτρα οριακής τιμής για 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης προμήθειας (NAI), σε αντίθεση με τους παρόχους που διατηρούν το δικαίωμα να χρεώνουν την Ρήτρα ΟΤΣ καθ’ όλη την διάρκεια της – συνήθως 12μηνης – Σύμβασης (ΟXI)

Στην περίπτωση που ο Πάροχος δέν χρεώνει ρήτρα ΟΤΣ το πρώτο εξάμηνο της σύμβασης προμήθειας, στα προγράμματα του Παρόχου στον αλγόριθμο σύγκρισης του allazorevma.gr, υπολογίζεται η μισή ετήσια επιβάρυνση της ρήτρας

Στον παρακάτω Πίνακα 3 καταγράφονται τόσο ο τίτλος της επικεφαλίδας όσο και η ονομασία της ρήτρας στους λογαριασμούς κάθε παρόχου. Επίσης καταγράφεται κατά πόσο ο πάροχος αναφέρει και τον υπολογισμό έστω και στην τελική του μορφή (κόστος μονάδας επί ποσότητα).

Πίνακας 3: Ονοματολογία Ρητρών Αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς των παρόχων

Scroll to Top