Πληροφορίες Σύγκρισης

Η σύγκριση του allazorevma.gr  γίνεται με βάση τον μέσο όρο των προβλεπόμενων τιμών χονδρικής των επόμενων 12 μηνών για τον υπολογισμό των ρητρών μηχανισμού διακύμανσης ( Πως γίνεται ο υπολογισμός ) ώστε ο καταναλωτής να έχει καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη των χρεώσεων του κάθε Παρόχου 
 
Η ΡΑΑΕΥ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΑΕΥ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.                    ( www.rae.gr )

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που θα οδηγήσει έναν καταναλωτή σε αλλαγή Παρόχου ρεύματος είναι η εξοικονόμηση χρημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εναλλακτικοί Πάροχοι (αλλά και η ΔΕΗ) δημοσιεύουν συνεχώς νέες προσφορές που αφορούν εκπτώσεις στον τιμοκατάλογό τους. Οι προσφορές αυτές ομογενοποιούνται και συγκρίνονται μέσω του αλγόριθμου*1 του allazorevma.gr.

Συνήθως οι προσφορές/εκπτώσεις που δεσμεύουν τον καταναλωτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν κάποιος πελάτης αποχωρήσει νωρίτερα, καλείται να επιστρέψει μέρος ή ακόμα και ολόκληρη την έκπτωση μέσω του τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Η υποχρεωτική παραμονή συνήθως συνοδεύεται από επιστροφή της έκπτωσης. Η μεγάλη υποχρεωτική παραμονή είναι προφανώς ένας αποτρεπτικός παράγοντας, ειδικά αν συνοδεύεται από ποινή πρόωρης αποχώρησης. Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη διάρκεια σταθερής τιμής αποτελεί πλεονέκτημα αφού δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να γνωρίζει πόσο θα πληρώνει ανεξάρτητα από ενδεχόμενες αλλαγές τιμοκαταλόγων.

Συμπερασματικά, το allazorevma.gr προτείνει στους καταναλωτές να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους κάθε προσφοράς πριν την τελική τους επιλογή.

*1 «Το allazorevma.gr υπολογίζει το όφελος του καταναλωτή σε ετήσια βάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα πλαίσια της νομοθετικής παρέμβασης (Νόμος 4951/2022), με εφαρμογή από 01/08/2022 εχουν καταργηθεί χρεώσεις τέλους πρόωρης λύσης για συμβόλαια με μηνιαία ανακοινώσιμη τιμή ( προγράμματα μεταβλητής τιμής ) .Τυχόν δώρα ή/και εκπτώσεις εξαιρούνται του παραπάνω περιορισμού 

Μια πολύ σημαντική παράμετρος σε ένα συμβόλαιο προμήθειας ρεύματος είναι η διάρκειά του και η σταθερότητα της τιμής. Η ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου καθορίζεται από τον Νόμο («Κώδικα Προμήθειας»), σε ένα (1) έτος. Όσον αφορά την υποχρέωση των Παρόχων για σταθερή τιμή, για «Μικρούς Πελάτες» (Οικιακούς και μικρούς επαγγελματικούς) ο Κώδικας προβλέπει διάρκεια ισχύος (σταθερότητας των τιμών) των προσφερόμενων τιμολογίων για έξη (6) μήνες.

Συνεπώς στο δεύτερο εξάμηνο του συμβολαίου ο Πάροχος μπορεί να αλλάξει την τιμή χρέωσης του ρεύματος – ακολουθώντας μια διαδικασία προειδοποίησης και ενημέρωσης του καταναλωτή. Προσφέρονται όμως προγράμματα στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να «αγοράσει» σταθερή χρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με λίγο ακριβότερη τιμή από το βασικό (και υποχρεωτικό από τον Νόμο) πρόγραμμα. Συνήθως τα προγράμματα αυτά έχουν ποινή για πρόωρη αποχώρηση.

Να σημειωθεί ότι η χρέωση ρήτρας προσαρμογής επιτρέπεται απο τον Κώδικα Προμήθειας και δεν υπόκειται στον περιορισμό των 6 μηνών. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να αρχίσει να την χρεώνει είτε απο την πρώτη ημέρα της σύμβασης είτε μετά απο την πάροδο 6 μηνών.

Επίσης, οι Πάροχοι προσφέρουν συμβόλαια με διάρκεια παραπάνω από ένα έτος που πολλές φορές συνοδεύονται από ποινή σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης.

Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς -ΤΕΑ (πρώην Οριακή Τιμή Συστήματος- ΟΤΣ) είναι η τιμή χονδρικής με την οποία αγοράζουν το ρεύμα οι Πάροχοι. Η τιμή αυτή παρουσιάζει διακυμάνσεις με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα μη προβλέψιμο κόστος για τους παρόχους. Μετακυλίουν συνεπώς όλο ή μέρος του κινδύνου αυτού στους καταναλωτές. Η χρέωση (ή πίστωση) αυτή προβλέπεται στις συμβάσεις που υπογράφουν οι πελάτες, αλλά δεν αναφέρεται πάντα στους δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους των Παρόχων. Συνεπώς, είναι καλό να γνωρίζουμε, ότι πέραν των ανταγωνιστικών χρεώσεων, είναι πιθανόν να εμφανισθεί στους λογαριασμούς μας και μια «ρήτρα προσαρμογής”, που είναι μια επιπλέον χρέωση (ή πίστωση) που πρέπει να συνυπολογίσουμε πριν αλλάξουμε Πάροχο.

 

Πριν προχωρήσουμε σε αλλαγή Παρόχου καλό είναι να ελέγξουμε την πολιτική του στο θέμα των εγγυήσεων. Ένας οικιακός καταναλωτής για παράδειγμα, θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια καθαρή εισροή της τάξεως των 70€ που θα του επιστραφεί από τον υφιστάμενο Πάροχο, μέσω μη καταβολής εγγύησης στο νέο Πάροχο αν αποδεχτεί την πληρωμή μέσω πάγιας εντολής.

Ορισμένοι Πάροχοι προσφέρουν οικονομικές ελαφρύνσεις σχετικά με την εγγύηση κυρίως με βάση τον τρόπο πληρωμής αλλά και την καλή συναλλακτική συμπεριφορά του καταναλωτή. Παραδείγματα είναι η μηδενική εγγύηση στην περίπτωση πληρωμής με πάγια εντολή/πιστωτική κάρτα ή η μείωση ποσού εγγύησης/κατάργηση πάγιων ανταγωνιστικών χρεώσεων στους καλοπληρωτές.

Το ποσό της εγγύησης, σύμφωνα με τον Νόμο (Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας), δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο ποσό δύο διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης. Όταν η σύμβαση με τον συγκεκριμένο Πάροχο λήξει, η εγγύηση επιστρέφεται στον πελάτη, μέσω του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού στο οποίο τυχόν οφειλές συμψηφίζονται. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θεωρείται έξοδο για τον καταναλωτή αφού επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης.

Συμπερασματικά, το allazorevma.gr προτείνει στους καταναλωτές να κοιτάξουν στο λογαριασμό του υφιστάμενου Παρόχου τους το ποσό της εγγύησης που αναγράφεται. Μπορεί να ανακαλύψουν επαρκές κίνητρο για να αλλάξουν Πάροχο μόνο από την επιστροφή της εγγύησης από τον υφιστάμενο Πάροχο.

Σημειώστε ότι στον Κώδικα Προμήθειας ορίζεται ότι ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει λογαριασμό το πολύ κάθε δύο μήνες. Επίσης, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το ποσό της εγγύησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν η εκτίμηση της κατανάλωσης είναι πολύ διαφορετική από την πραγματική ή εάν ο πελάτης καθυστερεί τις πληρωμές του. Στην περίπτωση μεταβολής της εγγύησης, η διαφορά θα χρεώνεται σε επόμενο λογαριασμό.

Αρκετοί Πάροχοι δίνουν την δυνατότητα στον πελάτη να δημιουργήσει ηλεκτρονικό λογαριασμό. Μέσω αυτού μπορεί να διαχειρίζεται τον λογαριασμό του από το σπίτι ή το κινητό του. Αυτή η υπηρεσία ονομάζεται ebill.

Το ebill δίνει στον καταναλωτή την δυνατότητα να έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς του σε βάθος τουλάχιστον ενός έτους. Έτσι μπορεί άμεσα να εκτυπώσει αυτόν που θέλει, να ελέγξει το τρέχον ανεξόφλητο ποσό, να πραγματοποιήσει την πληρωμή, αλλά και να δει το ιστορικό χρεώσεων και καταναλώσεών του. Κάθε πάροχος προσφέρει διαφορετικά εργαλεία για την διαχείριση των παραπάνω λειτουργιών.


Σημειώνεται ότι, για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στο Ebill πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στη σχετική ιστοσελίδα και για αυτό απαιτούνται ορισμένα προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα από το λογαριασμό.

Υπό κανονικές συνθήκες, ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει καταγραφή μέτρησης καθε τετράμηνο ώστε να εκδοθεί εκκαθαριστικός λογαριασμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα η εκτιμώμενη κατανάλωση του έναντι λογαριασμού να διαφέρει αρκετά από την πραγματική κατανάλωση της περιόδου. Οι περισσότεροι πάροχοι προσφέρουν την δυνατότητα να καταχωρεί ο καταναλωτής ηλεκτρονικά την πραγματική κατανάλωση στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μην χρεωθεί ποσό που δεν αντιστοιχεί στην χρήση του. Η διαφορά ούτως ή άλλως συμψηφίζεται στον εκκαθαριστικό, αλλά με την ηλεκτρονική καταχώρηση μπορεί ο καταναλωτής να αποφύγει μεγάλες χρεώσεις στον έναντι (εάν η εκτίμηση είναι μεγαλύτερη της πραγματικής), καθώς και μεγάλες χρεώσεις στον εκκαθαριστικό (εάν η εκτίμηση είναι μικρότερη της πραγματικής).

Μια τέτοια υπηρεσία, δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, ακόμα και εάν δεν υπάρξει εκκαθαριστικός για κάποιο διάστημα, να χρεώνεται βάσει της πραγματικής κατανάλωσης και να μην έρχεται αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις.

Scroll to Top